Ở ngoại ô thành phố

Tác giả:

Mưa ập đến những cao tầng sẫm nước
Bỗng bất ngờ nghe vọng tiếng bò, bê
Hồn dân dã sao mà dai dẳng thế
Đến tìm tôi, tưởng tôi lạc lối về…
1974

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, Nxb Văn hóa dân tộc, 1999

Thảo luận cho bài: "Ở ngoại ô thành phố"