Ô nhiễm

Tác giả:

Tầu đắm hẹn bội thề lênh láng biển
Trắng tinh bờ mộng thải nhiễm ô mơ.

Thảo luận cho bài: "Ô nhiễm"