Ở viện hơn một tháng, được tin lại phải phát phối đi Đà Nẵng, đêm ấy cùng ông Vũ Hoài Phủ uống rượu thực say

Tác giả:

Thử sinh quy lộ chuyển du du,
Lão khứ văn chương bất tự mưu.
Trục khách dĩ an tiều tử cước,
Thi ông nhưng thị phối quân đầu.
Hương kiều phong vũ nan vi dạ,
Đà Tấn vân sơn tiệm giác thu.
Tha nhật sầu tâm đãi quân ký,
Ngũ Khê minh nguyệt Dạ Lang chu.

Đà Nẵng khi đó là một cửa biển thuộc tỉnh Quảng Nam, nơi đóng quân của triều Nguyễn. Vũ Hoài Phủ tức Vũ Hữu Ái, người làng Thạch Lỗi, huyện Cẩm Phong, nay là huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Hưng. Ông đỗ cử nhân khoa Tân Mão năm Minh Mệnh thứ 12 (1831), đồng khoa với tác giả. Ông làm tri phủ Vĩnh Tường rồi thăng đốc học tỉnh Thanh Hoá. Được tin lại bị phát phối đi Đà Nẵng, gặp lại bạn cũ, đôi bạn đưa nhau đi uống rượu trắng đêm bên Hương Kiều, tức tụ điểm Đông Ba ngày nay.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Ở viện hơn một tháng, được tin lại phải phát phối đi Đà Nẵng, đêm ấy cùng ông Vũ Hoài Phủ uống rượu thực say"