Oa cổ 蛙鼓 • Trống ếch

Tác giả:

Văn đạo thôn thôn cấm cổ già,
Ngã trì oa cổ triệt tiêu quá.
Sất chi lương cửu phục như thị,
Lệnh tại chư quân bất uý da.
Hoặc ái u cư đa đạm bạc,
Thả dung nhất bộ tác phồn hoa.
Vị tri cường hạng hà nhân giả,
Quá thử hoàn đương thức nộ oa.

Bản dịch của Dương Xuân Đàm

Nghe nói nơi nơi cấm trống kèn,
Ao ta trống ếch suốt đêm rền,
Quát im, chốc lại hoàn như cũ,
Lệnh cấm bay sao chẳng sợ trên?
Hay thấy nơi này hiu quạnh quá,
Mà khua nhạc nọ rộn ràng lên?
Dù ai cứng cổ đi qua đó,
Thấy ếch đương hăng cũng phải kiềng.

Thảo luận cho bài: "Oa cổ 蛙鼓 • Trống ếch"