Ông ấm Mốc

Tác giả:

Tôi hỏi thăm ông đến tận nhà
Trước nhà có giếng, có cây đa
Vườn ao đất cát chừng ba mẫu
Nứa lá tre pheo đủ mọi toà
Mới sáu bận sinh đà sáu cậu
Trong hai dinh ở có hai bà
Trông ông mốc thếch như trăn gió
Ông chỉ phong lưu tại nước da
Ông Ấm Mốc tên là Trần Đôn Lâm, còn gọi Ấm Các, con bố chánh Cao Bằng Trần Đôn Phục.

Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, Nxb Văn hóa – Thông tin, 1998

Thảo luận cho bài: "Ông ấm Mốc"