Ông Cử Nhu

Tác giả:

Sơ khảo khoa này bác cử Nhu
Thực là vừa dốt lại vừa ngu
Văn chương nào phải là đơn thuốc
Chớ có khuyên xằng chết bỏ bu

Thảo luận cho bài: "Ông Cử Nhu"