Ông Nỉnh, Ông Nang

Tác giả:

phổ nhạc từ ca dao năm 1953 theo âm điệu Ngũ Cung Sol La Do Re Mi)

Ông Nỉnh ông Ninh 
Ông ra đầu đình 
Ông gặp ông Nảng ông Nang 
Ông Nảng ông Nang 
Ông ra đầu làng 
Ông gặp ông Nỉnh ông Ninh 

Nang Ninh đầu đình 
Và Ninh Nang đầu làng 
Và Nang Ninh đầu đình 
Và Ninh Nang đầu làng 
Cả Nang Ninh làng đình Nang Ninh 
Cả Nang Ninh làng đình Nang Ninh làng đình Ninh …


En Thở em Thơ
Em qua hàng dừa
Em gặp em Hải em Hai
Em Hải em Hai
Em qua vườn xoài
Em gặp em Thơ

Thơ Hai vườn xoài
Và Hai Thơ vườn dừa
Và Thơ Hai vườn xoài
Và Hai Thơ vườn dừa
Cả Thơ Hai vườn xoài Thơ Hai
Cả Hai Thơ vườn dừa Hai Thơ vườn xoài Thơ…


Cô Chiểu cô Chiêu 
Cô qua cầu kiều 
Cô gặp cô Thỏa cô Thoa
Cô Thỏa cô Thoa
Cô qua vườn cà
Cô gặp cô Chiểu cô Chiêu

Thoa Chiêu cầu kiều 
Và Chiêu Thoa vườn cà
Rồi Thoa Chiêu cầu kiều
Rồi Chiêu Thoa vườn cà
Cả Chiêu Thoa cầu kiều Chiêu Thoa
Cả Thoa Chiêu vườn cà Chiêu Thoa cà vườn Thoa….Tài liệu tham khảo:

1. Tập “Nhi Đồng Ca” của Lê Thương
2. “Đường Về Dân Ca”, sách biên khảo của Phạm Duy

Thảo luận cho bài: "Ông Nỉnh, Ông Nang"