Ông phỗng đá

Tác giả:

Ông đứng làm chi đó hỡi ông ?
Trơ trơ như đá, vững như đồng.
Đêm ngày gìn giữ cho ai đó ?
Non nước đầy vơi có biết không.

Thảo luận cho bài: "Ông phỗng đá"