Ông Tiến Sĩ Mới

Tác giả:

Tiến sĩ khoa này đỗ mấy người?
Xem chừng hay chữ có ông thôi!
Nghe văn mà gớm cho văn nhỉ
Cờ biển vua ban cũng lạ đời!

Thảo luận cho bài: "Ông Tiến Sĩ Mới"