Ông tiến sĩ mới

Tác giả:

Tiến sĩ khoa này đỗ mấy người ?
Xem chừng hay chữ có ông thôi!
Nghe văn mà gớm cho văn nhỉ
Cờ biển vua ban cũng lạ đời!

Thảo luận cho bài: "Ông tiến sĩ mới"