Pasternak

Tác giả:

Nấm đất bịt mồm
tim chim lánh lỏi
Hồn sáo trắng về
hoa bật nói
nghĩa trang câm
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Pasternak"