Petrarque

Tác giả:

Nàng Lôrơ xuân một mình
Soi mặt trăng trang nhỏ
Cam phụ nhà thơ. Độ
thân chữ nhớ câu tình
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Petrarque"