Phải Lên Tiếng

Tác giả:


Trình bày:
Đan Thi – Xuân Thảo – Đoàn Tấn Khang – Vinh Toàn – Lê Duy

Thảo luận cho bài: "Phải Lên Tiếng"