Phải xanh

Tác giả:

Đai lộ trắng những điều con gái
Lòng phải xanh quên đèn đỏ sang đường.

Thảo luận cho bài: "Phải xanh"