Phạm Bành (?-1887)

Tác giả:

Giúp Ðinh Công Tráng tại Ba Ðình, Thanh Hóa

Một chiến sĩ ái quốc trong phong trào Cần Vương Phục Quốc năm 1885. Nhân được chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi, Ðinh Công Tráng cùng với Phạm Bành và Hoàng Bật Ðạt liền đứng ra tổ chức (nhóm này gồm có Cầm BáThước và Tống Duy Tân) tại Nga Sơn một chiến khu gọi là Ba Ðình tọa lạc ở ba làng Mỹ Khê, Mậu Thịnh và Thượng Thọ (Thanh Hóa). Ngày 20-1-1887, chiến khu bị công hãm và bị hạ, Ðinh Công Tráng bị bắt chết trong khi đột phá vòng vây về Nghệ An , còn Phạm Bành thì thoát được. Nhưng Phạ Bành lại hay tin con là Phạm Tiêu bị bắt giải về Thanh Hóa, ông liền ra đầu thú để cứu con rồi tự tận. Thật là người anh hùng hào kiệt, thà chết để bảo toàn danh dự của một chiến sĩ đánh đuổi thực dân Pháp còn hơn sống mà thấy cảnh nước mất nhà tan, dân tộc còn bị gông cùm xiềng xích và đọa đày bởi lũ giặc ngoại xâm. Tổ quốc chắc đã không quên ghi tên người chiến sĩ trung kiên họ Phạm vậỵ

Thảo luận cho bài: "Phạm Bành (?-1887)"