Phạm Hồng Thái

Tác giả:

Sống, chết, được như Anh
Thù giặc, thương Nước mình
Sống, làm quả bom nổ
Chết, như dòng nước xanh.
(1956)

Thảo luận cho bài: "Phạm Hồng Thái"