Phạm Thái (I)

Tác giả:

Em để lại tim anh
Tên một loài hoa cổ
Cầm tên em đi tìm
Lần lối hoa văn cũ
Lối bia thần tích xưa
Lối bìa da mộng phủ
Gạo bay bông
lông ngỗng rủ truyền kỳ
Trăng Ba Vì
sao đổi
chữ thiên di
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Phạm Thái (I)"