Phạm Thái (II)

Tác giả:

Độ nguyên tiêu trăng siêu chùa lệch mái
Mõ cầu kinh lời Phạm Thái tụng tình.

Thảo luận cho bài: "Phạm Thái (II)"