Phan Thiết sau cơn lụt bão

Tác giả:

Trời cho trận bão tiết thu thâm,
Phan-thiết là nơi cận hải tầm.
Chài lưới chạnh thương dây thủy quốc,
Bút nghiêng gây nhớ bạn Quỳnh-lâm.
Thoảng nghe chừng lắm cơn phiêu bạt,
Chưa rõ bao nhiêu chốn lục trầm.
Nhờ cụ Phú-Khê cho lão biết,
Gió quang mây tạnh sẽ vào thăm.

(1952)

Thảo luận cho bài: "Phan Thiết sau cơn lụt bão"