Phép lạ

Tác giả:

Đi dưới màu xanh phố bớt dài
Người lung linh dáng – nắng như phai
Mùa xuân phép lạ – mưa không nước
Cây sắp hoa rồi… Em đợi ai?
Nguồn: Đêm Liêu Trai (in chung trong tập Thơ cho hai người), NXB Văn hoá, 1992

Thảo luận cho bài: "Phép lạ"