Phố Cũ

Tác giả:

Nhận thư bè bạn từ quê nhà

Dò đọc tên đường thấy xót xa

Ôi, đã nghìn thu vào tịch mịch

Những anh hùng cũ, mỹ nhân xưa!

Thảo luận cho bài: "Phố Cũ"