Phố đèn

Tác giả:

Tìm em tìm em
Phố chậm lên đèn
Tìm em tìm em
Phố chẳng lên đèn
Phố bỗng không quen
Lối cũ nghe mình bước lạc

Hàng Đào tìm em
Hàng Bạc em đèn

Thảo luận cho bài: "Phố đèn"