Phố Hàng Song

Tác giả:

Ở phố Hàng Song thật lắm quan
Thành thì đen kịt, Đốc thì lang
Chồng chung vợ chạ kìa cô Bố
Đậu lạy quan xin nọ chú Hàn
Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, Nxb Văn hóa – Thông tin, 1998

Thảo luận cho bài: "Phố Hàng Song"