Phố Hàng Song

Tác giả:

Ở phố Hàng Song thật lắm quan, (1)
Thành thì đen kịt, đốc thì lang (2)
Chồng chung vợ chạ, kìa cô Bố
Đậu lạy quan xin, nọ chú Hàn.

(1) Thuộc Nam Định, nối liền với phố Hàng Nâu Tú Xương ở.
(2) Thành: viên phòng thành. Đốc : viên đốc học, có nhiều vết lang trên mặt.

Thảo luận cho bài: "Phố Hàng Song"