Phố ngữ

Tác giả:

Giờ điểm hẹn xuân đùa không viết rõ
Đôi dòng sấm truyền nghĩa ngõ quanh co
Giầy bút mòn tình lang thang Phố Ngữ
Nêông sương ngan ngát ngã tư từ
Mây động hình vùng mưa thiên thể lạ
Bến xưa tìm phường Kim mã trăng thư.

Thảo luận cho bài: "Phố ngữ"