Phố Phái

Tác giả:

Xe chuyển bánh mình anh hớt hải
Đầu Phố bụi mày cuối Phái mưa bay

Thảo luận cho bài: "Phố Phái"