Phố Trẻ

Tác giả:

Tôi đi qua phố nắng
Tôi đi qua phố mưa
Phố bây giờ đã khác
Tôi bây giờ đã xưa

Khi tôi chưa ra đời
Phố bấy giờ đã có
Đến lúc tôi lìa đời
Phố mãi là phố trẻ

Xin những người đi lẻ
Hãy nhập thành chung đôi
Phố vẫn còn mới mẻ
Tình sao nỡ cũ rồi ?

Thảo luận cho bài: "Phố Trẻ"