Phố xuân

Tác giả:

Xuân một năm đi đâu
Chiều xanh
xuân xịch đến
Không kịp ra đón tàu

Hoa cửa tha thẩn đèn
Chả quen
mà cũng hẹn
Ô muốn đèo bé đời
sau xe đạp
xoan chơi
Phố thi thì con gái
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Phố xuân"