Phong dao

Tác giả:

Người ta đi ngược đi xuôi
Sao em đội nón ra ngồi gốc cây
Lạnh lùng gió táp mưa bay
Lấy chồng làm lẽ có ngày oan gia
từ Tản Đà văn tập (1912-1915)

Nguồn: Tuyển tập Tản Đà, Nxb Văn học, 1986

Thảo luận cho bài: "Phong dao"