Phòng hộ

Tác giả:

Trảng nắng tóc cồn xanh biển hát
Phi lao mày phòng hộ cát bay

Thảo luận cho bài: "Phòng hộ"