Phường hát tuồng

Tác giả:

Nào có ra chi một lũ tuồng
Cũng hò cũng hét cũng y uông
Dẫu rằng dối được đàn con trẻ
Cái mặt bôi vôi nghĩ cũng buồn

Nguồn: Tú Xương toàn tập, NXB Văn học, 2010

Thảo luận cho bài: "Phường hát tuồng"