Phương trời thiên cổ

Tác giả:

Súng đâu ba bẩy tiếng vang rền,
Hỏi trái mơ nào rụng trước tiên?
Ngóng một phương trời thăm thẳm ấy,
Ngàn thu người đẹp vẫn cô miên!

Thảo luận cho bài: "Phương trời thiên cổ"