Phường tuồng

Tác giả:

Nào có ra chi lũ hát tuồng!
Cũng hò, cũng hét, cũng y uông.
Dẫu rằng dối được đàn con trẻ
Cái mặt bôi vôi nghĩ cũng buồn!
Tiêu đề có bản chép là “Hát tuồng”.

Nào có ra chi lũ hát tuồng!
Ám chỉ bọn người tấp tểnh ra làm việc cho thực dân Pháp.

Nguồn: Việt Nam thi văn hợp tuyển, Dương Quảng Hàm, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Hà Nội, 1951

Thảo luận cho bài: "Phường tuồng"