Plastic

Tác giả:

Mặt plastic ảnh nguyên mầu phông thắm
Nhoẻn tươi tình chiều bạc nắng sầu đông.

Thảo luận cho bài: "Plastic"