Qua cầu

Tác giả:

Ương bước dấn thương cầu bất trắc
Em mắt Xa-tăng
mặt Phật-bà.

Thảo luận cho bài: "Qua cầu"