Qua chùa Thiên Quang cảm thương cung điện cũ triều Lê

Tác giả:

Cơ nhân ngẫu nhĩ kinh Chu đạo,
Ly thử ngâm tàn cảm cố cung.
Liễn lộ tình kỳ không thử địa,
Giao đàn thảo thụ tự thu phong.
Bách niên vãng sự bi tà chiếu,
Nhất điểm tâm đối vãn chung.
Do hạnh tương phùng hữu tương thức,
Đào thiền nhân thị lão táo ông.

Thảo luận cho bài: "Qua chùa Thiên Quang cảm thương cung điện cũ triều Lê"