Qua đền Khinh Dao nhớ chuyện xưa

Tác giả:

Sơn hải tang bồng cổ dĩ lai,
Trường đồ trước cước sạ quan hoài.
Đình tiền tượng mã ngân song toả,
Cung lý y quan ngọc nhất đôi.
Thảo mộc ám tuỳ đông tuyết lão,
Giang sơn hoàn vị tích nhân ai.
Hoàng thiên hữu ý khai tân vận,
Phong quyển hồng trần phất kiếp hôi.
Đền Khinh Dao (bản chữ Hán là Kinh Dao) ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, thờ Phạm Đình Trọng.

Nguồn:
1. Hồ Xuân Hương thơ chữ Hán – chữ Nôm & giai thoại, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá – Thông tin, 1999
2. Tứ gia thi tập (ký hiệu R. 423), Thư viện quốc gia Việt Nam

Thảo luận cho bài: "Qua đền Khinh Dao nhớ chuyện xưa"