Qua Đồng Bà Chiêu

Tác giả:

Đồng Bà Chiêu nước lên tới rốn
Đoàn quân ma, khuất dưới rừng tràm
Dăm viên đạn treo đời kháng chiến
Ta ngửa mặt cười đêm U-Minh
Xưa chiến trận trùng trùng phi pháo
Một triệu quân bỏ giáp qui hàng
Cái giang sơn tan tành như thế
Sá chi thằng vác súng vô bưng
Xuồng ba lá ngửa nghiêng, nước lũ
Mây lè tè mấy dậm Thất Sơn
Trăng đâu cười, với nỗi oan khiên
Giặc lớp lớp kín đường qua núi
Ta vẫn đi dưới trời sương rủ
Lũ bạn ngày qua một thưa dần
Đêm biên giới rừng ngàn đen thẫm
Cú vọng, nhớ thành, nhớ anh em
Áo không đủ che đời sương gió
Cơm mo cau như kiếp lưu đày
Mai có chết ta nằm trên cỏ
Mở mắt chờ rửa hận hôm nay

nguyễn-thanh-khiết
1976

Thảo luận cho bài: "Qua Đồng Bà Chiêu"