Quá em

Tác giả:

Có phải vì quá em
Đứng ngồi
anh vẫn em đôi mặt
Đứng ngồi
anh vẫn bặt em xa
Từng thớ thịt
Anh sống em trọn hẹn
Chỉ bóng anh
ò e
xe Văn Điển
một mình
Anh vẫn hôm em
Phố đời đông động
Cửa đèn
môi men má nắng
Trời mênh chim
Tu huýt yêu

Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Quá em"