Qua hải phận Bình Định, trông núi Cù Mông

Tác giả:

Nam phong dạ tác đào thanh,
Ký đắc Cù Mông lĩnh ngoại hành.
Hiểu vọng quần sơn hoành nhất đái,
Ức phong khúc xứ cựu ao binh.

 

Dịch nghĩa

Đang đêm nổi gió nồm, sóng gầm dữ dội,
Biết rằng đang đi qua bên ngoài núi Cù Mông.
Sáng sớm thấy những ngọn núi đứng thành một dãy ngang,
Tại chỗ khúc khuỷu của bao nhiêu ngọn núi đó, đã từng diễn ra những trận kịch chiến.

 
Trong câu 1, sách ghi thiếu một chữ. Theo bản dịch nghĩa và dịch thơ của Vũ Mộng Hùng thì câu này có khả năng là: “Nam phong XUY dạ tác đào thanh” 南風吹夜作涛聲.

Núi Cù Mông: một dãy núi cao nằm giữa hai tỉnh Bình Định và Phú Yên. Theo Đại Nam nhất thống chí thì tại đây quân Tây Sơn đã giao chiến nhiều trận quyết liệt với quân chúa Nguyễn do tướng Nguyễn Hoàng Đức chỉ huy.

Nguồn: Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, NXB Văn Học, TP HCM, 1976

Thảo luận cho bài: "Qua hải phận Bình Định, trông núi Cù Mông"