Qua kẽm Lãnh Trì

Tác giả:

Nhị thuỷ song phân hạ,
Nam Xương nhất huyện phù.
Hồng ba duyên bích thụ,
Triều tín dao thông hải,
Tà dương bán nhập chu.
Yên ba tuy hữu hứng,
Bất miễn hương quan sầu.

Dịch nghĩa

Dòng Nhị Hà hai sông nhánh chảy xuống
Huyện Nam Xương một doi đất nổi lên
Sóng hồng chập chờn leo lên cây biếc
Cò trắng rải rác khắp cồn xanh
Ngọn triều xa thông đến biển
Bóng chiều nào lọt vào thuyền
Vẽ khói sóng trên sông tuy là có thú
Song cũng không khỏi được cái sầu hương quan.

Thảo luận cho bài: "Qua kẽm Lãnh Trì"