Qua Liễu Châu

Tác giả:

Tàu qua ga Liễu Châu
Bác xưa tù nơi đâu?
Đêm rét, tê xiềng xích
Thương nước, dài tóc nâu.
(1956)

Thảo luận cho bài: "Qua Liễu Châu"