Qua một bãi bom B52

Tác giả:

Dẫu có xác xơ những lá cành
Chồi non còn sức vọt lên nhanh
Quê ta giặc Mỹ không thiêu nổi
Gốc vững bền, nên cây vẫn xanh.
Miền Nam, cuối tháng 11-1969

Thảo luận cho bài: "Qua một bãi bom B52"