Qua nơi đọc sách

Tác giả:

Không trai hưu vấn cựu thư vi,
Tường liễu ư kim dĩ thập vi.
Ký đắc thần thì vân vũ dạ,
Nhất lâm hoàng diệp yểm sài phi.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Qua nơi đọc sách"