Qua suối

Tác giả:

Phù vân hàn bế vạn sơn thê,
Lộ nhập lâm môn thuỷ loạn tê.
Phong vũ bất tri phàm kỷ khúc,
Tam trùng do ký Thạch Bàn khê.

Dịch nghĩa

Mây nổi, bủa vây cái lạnh muôn ngọn núi hiu quạnh
Con đường vào cửa rừng loạn lên tiếng nước reo như ngựa hí
Gió mưa không biết tất thảy suối có mấy khúc
Còn nhớ suối Thạch Bàn ở ba vùng núi
Nguồn: Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (tập 4), NXB Hà Nội, 2010

Thảo luận cho bài: "Qua suối"