Qua tỉnh Quảng Trị

Tác giả:

Lưỡng quan nam quá nhập nam trung,
Nhập đáo Minh Lương tự bất đồng.
Sơn hải chỉ nghi Tề cận lợi,
Lũ thường hoàn tưởng Nguỵ dư phong.
Cô thành toạ trấn thiên lâm thế,
Sa chử binh liên nhất thuỷ không.
Truyền đạo lục long cận tuần hạnh,
Mỹ Xuyên cung ngoại hựu tân cung!

Thảo luận cho bài: "Qua tỉnh Quảng Trị"