Qua vũng Hoa Phong

Tác giả:

Qua vũng Hoa Phong

 Hồ Xuân Hương


Lá buồm thủng thỉnh vượt Hoa Phong.
Đá dựng bờ son mọc giữa dòng.
Dòng nước lần theo chân núi chuyển,
Mình lèn nghiêng để lối duyềnh thông.
Cá rồng lẩn nấp hơi thu nhạt,
Âu lộ cùng bay bóng xế hồng.
Băm sáu phòng mây cùng động ngọc,
Đâu nào là cái Thuỷ Tinh cung?

 

Thảo luận cho bài: "Qua vũng Hoa Phong"