Quan Hậu sợ vợ

Tác giả:

Tình cảnh ấy nước non này
Dẫu không Bồng Đảo cũng Tiên đây
Hành Sơn mực điểm đôi hàng nhạn
Thứu Lĩnh đen trùm một thứ mây
Lấp ló đầu non vầng nguyệt chếch
Phất phơ sườn núi lá thu lay
Hỡi người quân tử đi đâu đó
Đến cảnh sao mà đứng lượm tay
(Bản khắc 1922)

Quan Hậu là chỉ chức quan hậu bổ, nghĩa là lãnh làm việc quan mà chực chỗ khuyết đợi bổ vào.

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Thảo luận cho bài: "Quan Hậu sợ vợ"