Quan họ lại bắt đầu

Tác giả:

Sáng nay phường Lim phường Nội
Phường Tam Sơn, phường núi Dạm, núi Chè
Gửi những giọng vàng luyện mãi trên đồng quê
Thách với phường Bò Sơn, phường Duệ
Đã từng đi Đông, Đoài bốn bể
Tìm câu tìm điệu tìm giọng tìm người
“Đã trèo lên trái núi Thiên Thái
Thấy đôi con chim loan phượng ăn ngoài bể Đông”
Tìm lông chim nhạn
Non mòn bể cạn
Chưa thấy mặt nhau
Ai hôm qua khóc đổ nhịp cầu
Đồng cua nước mặn
Tháng ngày lận đận
Đói nghèo chẳng được sánh đôi
Mở hội hôm nay
Đồi rộng cỏ thơm
Sánh giọng so lời
Mắt giếng sâu nhìn nhau đằng đẵng
Tiếng hát bao ngày nín trong miệng đắng
Đến nay có thỏa mộng ngày xưa ?

Thảo luận cho bài: "Quan họ lại bắt đầu"