Quan hoạch 觀穫 • Xem gặt

Tác giả:

Thử khí viêm chưng hạ nhật trường,
Nho gia điền sự thái phân mang.
Mỗi sầu hữu túc đa sinh nhiệt,
Hựu khủng vô hoà thả phạp lương.
Tân phạn kiêm thu liên bản cốc,
Dữu khuân chỉ tại cập kiên tường.
Thế gian vạn sự năng như nguyện,
Phong dục doanh môn túc mãn đường

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Ngày hạ chang chang nắng kéo dài,
Nhà nho mùa đến việc bời bời.
Đã e có thóc, nhà thêm nóng,
Lại sợ không lương, bụng đói hoài.
Tiếc củi, rơm thường vơ tận gốc,
Dọn kho, tường thấp chỉ ngang vai.
Việc đời nếu cứ mong mà được,
Thì thóc đầy nhà, gió khắp nơi.

Thảo luận cho bài: "Quan hoạch 觀穫 • Xem gặt"